ROSI写真No238038PROSI写真

ROSI写真No238038PROSI写真

然子为十一月,丑为十。夫两寸俱盛四倍,又安得为寒在上,热在下耶。

趺阳脉微弦,法当腹满。少阴有吐利厥逆之烦躁,宜吴茱萸汤。

水气正苓加葶苈,痰喘苏葶二陈全。四时合病在三阳,柴葛解肌(汤)柴葛羌,白芷桔芩膏芍草,利减石膏呕(加)半姜。

 心肾相去八寸四分,中余一寸二分,谓之腔子里是也,乃心肾往来之路,水火既济之乡。故人迎故盛者,病在三阳之府也。

丹溪云∶气有余即是火。若汗下后,筋惕肉困而见拘急不仁者,乃气血虚弱,不能荣养筋脉也。

)病人脉浮者在前,其病在表;浮者在后其病在里。一日丑,至七日遇未为冲。

Leave a Reply