No4536模特尹甜甜三亚旅拍游艇主题脱性感制服露白色内衣诱惑写真45P尹甜甜秀人网

No4536模特尹甜甜三亚旅拍游艇主题脱性感制服露白色内衣诱惑写真45P尹甜甜秀人网

《脉要精微论》曰∶征其脉小,色不夺者,新病也;征其脉不夺,其色夺者,此久病也;征其脉与五色俱夺者,此久病也;征其脉与五色俱不夺者,新病也。豕属水而性寒,羽虫感火气之化,而生长于水中者,又居其半。

如干燥而有浓苔者,宿食滞于肠胃,而燥结不出也。块痛,只服生化汤,调失笑散二钱,加元胡一钱;无块,则是遇风冷作痛,宜服加减生化汤。

五脏之气,皆相贯通,而药性亦然。主小儿百病者,小儿五脏柔脆,中土之气未足,若过于饮食,则脾气伤而不能运化矣。

 脓血诸疾,活以滑细,殂以坚强。吁!王氏何负于人哉?

既曰∶先立其年,以明其气。然而调气之剂,以之调血而两得,调血之剂,以之调气而乖张。

夫偏身麻痹表气不顺也,故治以麻黄川芎。语言涩,里气不顺也。故治以乌药陈皮枳壳。口眼歪斜面部之气不顺也。故治以白芷僵蚕,喉中气急甘草可缓。肺气上逆桔梗可也。痰之为物,寒则结滞,热则流行,佐以干姜行其滞也。此治标之剂也。 自汗漏不止,虚细之脉安,躁盛之脉危。

Leave a Reply